(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

Objednávka sťahovania | mirectransport.eu

K cene prepravy je automaticky pripočítaný poplatok vo výške 15£ / za prepravu za vybavenie colnej deklarácie za zásielku.


Prepravca - spoločnosť Mirec Transport zapísaná pod obchodným menom Mirectrans Europe s.r.o. zo sídlom na adrese: Szakkayho 1, 04001 Košice (Slovensko) IČO: 47989700, DIČ : 2120001631 a všetky ďalšie spoločnosti sa podieľajúce sa na procese prepravy.

1.Úvodné ustanovenia a základne pojmy

a) obchodne podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zásielkovej zmluvy, na ktorej sa zasielateľ zaväzuje obstarať prepravu zásielky a príjemca sa zaväzuje zaplatiť dojednanú cenu zásielkových služieb. Obchodne podmienky tak záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi zasielateľom a príjemcom pri obstaraní prepravných zásielok.

b) pojmom obstarávania prepravy zásielok sa rozumie súhrn všetkých nevyhnutných činností a úkonov súvisiacich s premiestnením zásielok od odosielateľa k príjemcovi. Obstarávanie prepravy zabezpečuje odosielateľ na základe zasielanej zmluvy, prepravného listu, objednávky prepravy prostredníctvom niektorého z formulárov umiestnených na internetovej prezentácii prepravcu a to vlastným menom, doručením na adresu príjemcu uvedeného na zmluve, poprípade na elektronickú adresu prepravcu uvedenú v kontaktnej časti týchto stránok.

c) základne pojmy :

- zasielateľ / prepravca znamená spoločnosť, ktorá sprostredkuje služby
- dopravca znamená osoba, ktorá prepravuje zásielky
- odosielateľ znamená osoba, ktorá zásielky zasiela príjemcovi
- príjemca znamená osoba, ktorá prijíma zásielky
- zásielka znamená vec, ktorá bola zasielateľom prevzatá, ako jeden celok k poskytnutí služby podľa zásielkovej zmluvy medzi zasielateľom a prepravcom
- prepravný list / objednávka znamená dokument obsahujúci údaje o odosielateľovi a príjemcovi, popis, hmotnosť zásielky a stanovenie ceny za služby

2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY:

a) objednávku na prepravu zásielok je možné prijať telefonicky, emailom, poštou alebo vyplnením objednávkového formulára na našej webovej stránke. O prijatí objednávky bude odosielateľ informovaný telefonicky, emailom (automaticky po odoslaní objednávky) alebo sms.

b) objednávka musí obsahovať meno, adresu a kontakt na odosielateľa a tak tiež meno, adresu a kontakt príjemcu, poprípade , počet kusov, hmotnosť, rozmery zásielky a iné požadované údaje, ktoré sú označené ako povinné.

3.VYMEDZENÉ VLASTNOSTI ZÁSIELOK ODOSIELATEĽOM

a) prepravca si vyhradzuje právo, aby zásielky odovzdané na prepravu splňovali nasledujúce podmienky :

- dĺžka zásielky nesmie presiahnuť 5m
- hmotnosť 1 kusu zásielky nesmie presahovať 1500kg (platné pre každý druh prepravy)
- Pre zásielky nespĺňajúce tieto podmienky je treba dohodnúť sa individuálne

b) odosielateľ sa zaväzuje – zásielky zabaliť tak, aby :

- obsah zásielky bol zaistený tak, aby zaisťoval dostatočnú ochranu zvlášť pre krehkú časť obsahu zásielky
- obal zásielky umožňoval bezpečnú manipuláciu a zásielka neohrozovala zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré prídu zo zásielkou do styku a budú s ňou manipulovať
- zásielka neohrozovala ďalšie spoločné prepravované zásielky, dopravné prostriedky alebo skladové priestory dopravcov
- zásielka bola riadne označená menom, adresou, telefonickým kontaktom a podľa počtu, tak ako bolo uvedené na objednávke
- pokiaľ budú 3 zásielky označte prvú 1/3- druhá 2/3- tretia 3/3 a podobne
- zásielka ktorá si svojou povahou vyžaduje špeciálne zachádzanie bola dôkladne označená, nakoľko dopravca nezodpovedá za prípadne škody spôsobené nesprávnym zabalením alebo neoznačením zásielky, v prípade potreby nedostatočného zabalenia zásielky poskytujeme možnosť zakúpenia kartónových obalov, bezpečnostnej pásky a pomoc pri balení, tieto požiadavky je nutné uviesť pri zadávaní objednávky v časti objednávkového formulára "Doplňujúce údaje k preprave".

c) prepravca si vyhradzuje, aby obsah zasielanej zásielky neobsahoval :

4. CENA ZASIELATEĽSKÝCH SLUŽIEB

a) odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby cenu určenú na základe sadzieb podla cenníka aktuálneho ku dňu prevzatia zásielky

b) cena je stanovená na základe váhy, miesta prevzatia a doručenia zásielky a je možne ju zistiť na webovej stránke spoločnosti, alebo bude oznámená pri potvrdení objednávky

c) dohodnutá cena sa musí zaplatiť ku dňu dohodnutého termínu prevzatia zásielky a to v hotovosti, prevodom na účet spoločnosti, alebo inou dohodnutou formou úhrady. Zásielka, ktorá nebude uhradená v plnej výške v dobe doručenia, bude následne až do doby zaplatenia bezpečne uložená v našich skladových priestoroch


5. PREVZATIE, PREPRAVA A DORUČENIE ZÁSIELKY


a) zásielku prevezme dopravca alebo ním poverený zástupca na adrese odosielateľa alebo na nim dopredu dohodnutom mieste

b) zasielateľ má právo upraviť údaj o hmotnosti zásielky a to v prípade, keď zasielateľ spozná rozdiel medzi údajom uvedeným v objednávke a skutočnou hmotnosťou

c) preprava zásielky môže trvať 7 dni do ČR, SR odo dňa prepravy z GB alebo opačne pri preprave zo SR, ČR do GB dátum najbližšej prepravy je vždy uvedený na webových stránkach spoločnosti, poprípade potvrdeným odberom noviniek, tieto dátumy sú pravidelne aktualizované

d) preprava sa môže predĺžiť v prípade nečakaných udalostí ako sú živelné pohromy napr. zavinené počasím, ktoré má vplyv na lodnú prepravu a podobne o oneskorení budú príjemcovia okamžite v rámci možností informovaní

e) zasielateľ alebo poverený zástupca doručí zásielku na adresu príjemcu alebo dohodnuté miesto uvedené v prepravnom liste, zásielka bude odovzdaná na adresu príjemcu alebo osobe ktorá sa preukáže dokladom totožnosti

f) zásielka sa považuje za doručenú v okamihu prevzatia a potvrdenia podpisom o prijatí zásielky príjemcom, alebo príslušnou osobou uvedenou na prepravnom liste, príjemca svojim podpisom potvrdzuje, že obal zásielky je nepoškodený a zásielka je neporušená a kompletná (v prípade, že zásielka pozostáva z viacerých kusov)

g) pokiaľ nie je možné zásielku doručiť na prvý pokus, zaistí zasielateľ písomnou správou o plánovanom termíne opakovaného doručenia s kontaktnými údajmi, kde je možné dohodnúť iný alternatívny termín doručenia, pripadne vyzdvihnutie zásielky v sklade zasielateľa, na adrese ktorú upresní zasielateľ písomne (email, sms), alebo telefonicky

h) pokiaľ odosielateľ alebo príjemca telefonicky alebo písomne nezruší objednávku prepravy do 24h od jej odoslania zasielateľovi, objednávka je stále platná, pri nevyzdvihnutí zásielky, alebo ak nebude niekto na adrese účtujeme manipulačný poplatok vo výške 20-30£ (cena sa určuje podľa zachádzky)

i) v prípade, že objednávateľ prepravy odmieta zaplatiť za prepravu, alebo za iné objednané služby bez zjavnej príčiny či dôvodu a to aj napriek všetkým snahám prepravcu o kladné vybavenie vzniknutého problému, bude objednávateľ prepravy / zákazník označený ako "NEPLATIČ" a jeho meno a ostatné údaje budú podľa zvyklostí umiestnené v zozname neplatičov na vhodnom mieste na stránkach prevádzkovateľa prepravnej služby.

6. REKLAMÁCIA


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné prepravné podmienky nadobúdajú platnosť od 21.2.2010 a platia na dobu neurčitú. Dopravca si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo upraviť bez oznámenia.Tieto podmienky sa považujú za prijaté pri prevzatí zásielky zasielateľom a príjemcom svojim podpisom na prepravnom liste, potvrdzuje ich akceptovanie účinnosti podmienok po dobu trvania prepravy zásielok. Obchodný vzťah upravený v týchto podmienkach sa vzťahuje k platným zákonom v EU.

Prepravné podmienky aktualizované dňa : 03.08.2017 o 18:37 CET / SEČ

captcha

Rady a tipy k sťahovaniu

Príprava na sťahovanie

Bez dôkladnej prípravy sa zo sťahovania môže stať časovo, finančne, ale aj stresovo náročná záležitosť. Pripravili sme pre vás zopár tipov a rád, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa nepríjemnostiam spojených so sťahovaním.

V prvom rade je nevyhnutné zabezpečiť si pevné krabice, vrecia, kvalitné lepiace pásky, fólie a štítky alebo fixy na označenie zabalených vecí. Ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému zháňaniu.

Druhým bodom by mala byť revízia a vyraďovanie vecí, ktoré už nepoužívate. Najmä, ak sa sťahujete do menších priestorov.

Veľmi dôležitá je podrobná príprava. Odporúčame si prejsť celý dom, urobiť si zoznam sťahovaných predmetov a dôkladne si naplánovať, čo zabalíte najskôr a čo si necháte nakoniec.

S balením začnite včas. Všetko, čo určite nebudete potrebovať v deň sťahovania, zabaľte do podrobne označených krabíc. Uľahčí vám to hľadanie pred sťahovaním a pri vybaľovaní sa. Krabice napĺňajte len do približne 15 – 20 kg. Krabice zbytočne nepreťažujte. Knihy, a iné ťažšie predmety by mali byť zabalené do menších škatúľ. Veľké krabice by sa mali použiť predovšetkým pre veľký kuchynský riad, bytový textil a ľahšie objemnejšie predmety.

Dbajte na to, aby boli ťažké veci vždy na dne krabice a tie ľahké na vrchu. Dajte si záležať, aby bola krabica dostatočne pevná a zo všetkých strán dobre zalepená. Predídete tak tomu, aby sa zásielka rozpadla na medziposchodí či pred domom. Pevnejšie krabice sú zo zvlneného kartónu. Dôležité je ich stále označiť. A to nie len zhora, ale aj z bočných strán, tak aby po vyskladaní na seba mal každý prehľad, čo sa v ktorej krabici nachádza.

Zbaľte si kufor s osobnými vecami, asi tak, ako by ste odchádzali na týždeň na dovolenku. Nezabudnite na toaletné potreby, uterák a bežnú bielizeň, prípadne i pracovné veci. Ďalej si pripravte matrace z postele, prípadne karimatku, nezabudnite si tiež bokom do krabice zabaliť vankúš, perinu a prestieradlo a túto krabicu výrazne označiť, inak prvú noc na novom nezariadenom mieste nebudete mať na čom späť.

Ako správne zabaliť sťahované veci

Krehké veci ako poháre, taniere a pod. vždy pred uložením do krabíc najskôr zabaľte do papiera alebo bublinkovej fólie. Krabice dobre označte, aby pracovníci vedeli, že ide o krehké veci.

Montovaný nábytok typu IKEA a pod. nie je obyčajne prispôsobený na sťahovanie. Je ho potrebné najskôr rozobrať a starostlivo zabaliť pokiaľ to konštrukcia nábytku umožňuje.  Najlepšie by bolo, ak by nábytok rozobrala ešte pred príchodom sťahovacieho tímu osoba, ktorá ho pôvodne zmontovala. Ideálne je označiť si jednotlivé kusy nábytku, urýchlite tak opätovné skladanie. Taktiež je nevyhnutné prilepiť na  pohyblivé časti nábytku aj spojovací materiál, aby sa zabránilo otváraniu skriniek a ich následnému poškodeniu. Z tohto istého dôvodu si tiež zabezpečte okraje nábytku napr. bublinkovou fóliou, alebo obalením do kartónu.

Komody a kontajnery – dobre zalepte zásuvky, aby sa počas sťahovania nevysúvali. A samozrejme pred tým ich nezabudnite vyprázdniť. Pri nábytku odporúčame odmontovať všetky madlá a držiaky.

Postele – rám postele podľa možností rozmontujte a matrace je dobré obaliť do baliacej fólie, prípadne do baliacich diek, aby sa predišlo ich zašpineniu.

Práčka – v prvom rade ju odpojte od prívodu vody, a pokiaľ je možné, výpustným ventilom vypustiť všetku vodu. Taktiež, je nutné zaistiť bubon zaisťovacími skrutkami (dodávané pri kúpe)

Chladnička – pred sťahovaním musí byť prázdna, odmrazená a vysušená. Po sťahovaní ju nezapínajte hneď. Riaďte sa pokynmi výrobcu, vyhnete sa možnému poškodeniu.

Televízor, počítač, mikrovlnka a iná elektronika – odporúčame pri sťahovaní použiť originálne krabice. Ak ich už nemáte, tak sa snažte všetko zabaliť dostatočne dôsledne. V prípade mikrovlnky je potrebné vybrať všetko, vrátane skleneného taniera, ktorý je potrebné zabaliť osobitne. Ak potrebujete presťahovať plazmový televízor, pozor! Nesmie sa za žiadnych okolností nakláňať!

Obrazy je nutné baliť do bublinkovej fólie prípadne baliacich diek. Kvety sa nepolievajú deň dopredu, aby z nich nevytekala voda. Treba ich poliať hneď po presťahovaní.

Povala a garáž - veci z povaly by mali byť pretriedené a pred sťahovaním presunuté do domu. Náradie a veci z garáže by mali byť očistené a buď uložené do krabíc alebo aspoň spolu zviazané pre ľahšiu manipuláciu. V žiadnom prípade nemôžeme sťahovať žiadne horľavé látky, staré plechovky s farbami a lakmi, plynové bomby, riedidlá, parafín a podobné látky a pri preprave týchto látok by zanikol váš nárok na vyplatenia odškodného v prípade poistnej udalosti. 

3-5 týždňov pred sťahovaním    - zabezpečte si sťahovaciu službu (najmä, ak sa chcete sťahovať cez víkend je lepšie urobiť tak čo najskôr)

    - skontrolujte si či máte v poriadku nájomnú zmluvu na nový byt, pracovnú zmluvu

    - skontrolujte si platnosť vašich pasov a víz

    - skontrolujte si vaše cestovné doklady a lístky

    - oznámte zmenu adresy a tel.čísel vašim známym, lekárovi, právnikovi, banke, poisťovni...

    - zrušte, resp. presmerujte si predplatné časopisov

    - oznámte zmeny škole vašich detí

    - zbavte sa vecí ktoré nechcete sťahovať a už sú pre vás nepotrebné

    - odhláste k dátumu sťahovania odbery: vody, elektriky, plynu, telefón ...

   -  ukončite všetky nájomné zmluvy

    - nekupujte už veľké zásoby potravín

    zožeňte si krabice, bublinkové fólie a iný baliaci materiál, a začnite baliť v dosť veľkom časovo predstihu, pretože je veľmi kontraproduktívne nechávať si balenie na poslednú chvíľu

1-2 týždne pred sťahovaním    - presmerujte si posielanie pošty na novú adresu

    - vyčistite záhradné náradie, bicykle ...

    - zabezpečte si starostlivosť o deti a domáce zvieratá v deň sťahovania

    - vyprázdnite si skrinky v práci a škole

    - oznámte ukončenie pobytu vašim pravidelným dodávateľom služieb

    - vráťte požičané veci

    - zbavte sa prebytočných rastlín a skaziteľného jedla

    skontrolujte bezpečnostné opatrenia svojho nového domu. Odporúčame vymeniť zámky v celom vašom novom dome, pretože nemôžete vedieť, kto každý mal prístup ku kľúčom.

1-2 dni pred sťahovaním    - vyčleňte si veci, ktoré si zoberiete osobne so sebou (kľúče, pasy, dokumenty, cestovné lístky, certifikáty, peniaze, oblečenie ...)

    - vyprázdnite a odpojte všetky spotrebiče v domácnosti, ktoré sa budú sťahovať. Zabezpečte bubon práčky cestovnou poistkou

    - dohodnite so susedmi voľný priestor pred domom postačujúci pre zaparkovanie sťahovaného  vozidla ( cca 12 m ) V niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť aj povolenie pre vjazd do miesta sťahovania

V deň sťahovania    - buďte k dispozícii pre prípad, že by mali pracovníci zo sťahovacej firmy nejaké otázky

    - po naložení vecí do auta skontrolovať celý byt a uistiť sa že sa na nič nezabudlo


Ak máte urobený časový rozvrh, ktorý je reálne splniteľný, hneď bude sťahovanie o niečo pokojnejšie a sprevádzané menším stresom.

Pri sťahovaní firmy platia zásady    - overiť platnosť nových a starých nájomných zmlúv

    - upozorniť všetkých zamestnancov na sťahovanie, urobiť krátky brífing a dohodnúť s nimi všetky podrobnosti

    - oznámenie zmeny sídla firmy klientom, právnikovi, bankám, poisťovniam, dôležitým osobám, priateľom a známym

    - odhlásenie plynu, vody, elektriky, telefónov k dátumu sťahovania a oznámenie odberov z meračov

    - presmerovanie firemnej pošty na novú adresu

    - zbavenie sa starých a nepotrebných vecí

    - nehromadenie zbytočných zásob (napríklad kancelárskeho papiera) k dátumu odchodu

    - upozorniť susedov na sťahovanie a zabezpečiť miesto na parkovanie ku dňu sťahovania!

    - vybaviť povolenie na sťahovanie u správcu budovy

Cenník sťahovania


Ceny za sťahovanie sú iba orientačné a budú upresnené po zohľadnení všetkých aspektov.

Skriňová dodávka  - 15m3 - 1450£ (1100)kg
Plachtová dodávka - 19m3 - 1549£ (1200)kg
Plachtová dodávka - 21m3 - 1599£ (1300)kg
Plachtová dodávka - 25m3 - 1799£ (1500)kg

Plachtový náves do 7.5t - 42m3 - od 1800£ (3500)kg

Kamión do 35t - 110m3 - od 2900£ (17000)Kg

Info k preprave

Prepravca si vyhradzuje právo, aby zásielky odovzdané na prepravu splňovali nasledujúce podmienky :

 + dĺžka zásielky nesmie presiahnuť 5m - hmotnosť 1 kusu zásielky nesmie presahovať 1500kg na jedno auto.

 + Pre zásielky nespĺňajúce tieto podmienky  je treba  dohodnúť sa individuálne.

 

Odosielateľ sa zaväzuje – zásielky  zabaliť tak, aby :

 + obsah zásielky bol zaistený tak,aby zaisťoval dostatočnú ochranu zvlášť pre krehkú časť obsahu zásielky.

 + obal zásielky umožňoval bezpečnú manipuláciu a zásielka neohrozovala zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré prídu zo zásielkou do styku a budú s ňou manipulovať.

 + zásielka neohrozovala ďalšie spoločné prepravované zásielky, dopravné prostriedky alebo skladové priestory dopravcov.

 + zásielka bola riadne označená menom, adresou,telefonickým kontaktom a podľa počtu.

 + pokiaľ budú 3 zásielky označte prvú 1/3- druhá 2/3- tretia 3/3.

 + zásielka vyžadujúca špeciálne zachádzanie bola dôkladne  označená, dopravca nezodpovedá za prípadne škody spôsobené nesprávnym zabalením alebo označením zásielky, v prípade potreby nedostatočného  zabalenia zásielky poskytujeme možnosť zakúpenia kartónových obalov, bezpečnostnej pásky a pomoc pri balení, tieto požiadavky je nutné uviesť pri zadávaní objednávky.

 

Prepravca si vyhradzuje, aby obsah zasielanej zásielky neobsahoval :

Celé znenie prepravných podmienok

Vybrané referencie...