(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

UK -> CZ, SK - 11, 12, 13 júl (nakládka), termín prepravy 14 júl

UK -> CZ, SK - 25, 26, 27 júl (nakládka), termín prepravy 28 júl

UK -> CZ, SK - 8, 9, 10 august (nakládka), termín prepravy 11 august 

UK -> CZ, SK - 22, 23, 24 august (nakládka), termín prepravy25 august 

UK -> CZ, SK - 5, 6, 7 september (nakládka), termín prepravy 8 september 

UK -> CZ, SK - 19, 20, 21 september (nakládka), termín prepravy 22 september 

UK -> CZ, SK - 3, 4, 5 október(nakládka), termín prepravy 6 október

UK -> CZ, SK - 17, 18, 19 október(nakládka), termín prepravy 20 október

UK -> CZ, SK - 31, 1, 2 november (nakládka), termín prepravy 3 november 

UK -> CZ, SK - 14, 15, 16 november (nakládka), termín prepravy 17 november 

UK -> CZ, SK - 28, 29, 30 november (nakládka), termín prepravy 1 december

UK -> CZ, SK - 6, 7, 8 december (nakládka), termín prepravy 9 december

UK -> CZ, SK - 12, 13, 14 december (nakládka), termín prepravy 15 december

UK -> CZ, SK - 16, 17, 18 december (nakládka), termín prepravy 19 december

 

K cene prepravy je automaticky pripočítaný poplatok vo výške 15£ / za prepravu za vybavenie colnej deklarácie za zásielku. 

Dôležité upozornenie pre prepravu medzi UK/EU

Pri vývoze neobchodného tovaru z colného územia Únie (teda aj SR) do Spojeného kráľovstva: Odporúčame Vám si pri vývoze tovaru vopred zistiť podmienky dovozu, ktoré sa uplatňujú na zasielaný tovar v Spojenom kráľovstve (napr. či nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam a príslušné orgány umožnia vstup tohto tovaru do Spojeného kráľovstva). Tieto informácie môže zistiť buď príjemca zásielky v Spojenom kráľovstve u príslušných orgánov v tejto krajine alebo si ich môžete zistiť prostredníctvom zastupiteľských úradov tejto krajiny. Na colnom území Únie sa tovar neobchodnej povahy v expresnej (kuriérnej) zásielke, ktorého hodnota nepresahuje 1 000 EUR a ktorý nepodlieha vývoznému clu (v súčasnosti sa vývozné clo v EÚ neuplatňuje), považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením colnému úradu výstupu za predpokladu, že colné orgány majú k dispozícii údaje v prepravnom doklade a/alebo faktúre a prijmú ich. Tento postup je podľa ustanovenia článku 141 4a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20200716&qid=1610011373026&from=EN   Tzn., že pri výstupe z colného územie Únie je potrebné tento tovar predložiť colným orgánom spolu so sprievodnými dokladmi (napr. prepravné doklady). Pri hodnote zásielky vyššej ako 1000 EUR a tiež aj na tovar, ktorý podlieha zákazom a obmedzeniam aj do hodnoty 1000 EUR je potrebné podať elektronické vývozné colné vyhlásenie – buď sám odosielateľ zásielky podá colné vyhlásenie alebo na tento úkon odosielateľ splnomocní prepravcu (napr. aj Vás ako prepravcu) alebo niektorú zo špedičných spoločností. V oboch prípadoch sa vyžaduje registrácia fyzickej osoby (vývozcu) do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI/_1#fon_szso Vývozné colné vyhlásenie sa podáva len elektronicky. Podmienky na podanie elektronického vývozného colného vyhlásenia Vám uvedieme nižšie. Vývozné colné vyhlásenie sa podáva colnému orgánu príslušnému pre miesto, kde sa tovar predkladá colným orgán, t.j. kde sa nakladá na prepravu na vývoz, aby v prípade colnej kontroly tovaru mohol byť tovar predložený do colného priestoru alebo na miesto určené colným orgánom. Čo sa týka dovozných ciel a dovozných formalít v krajine určenia Veľká Británia, sú tieto platby a postupy vnútornou záležitosťou Veľkej Británie a podliehajú colným predpisom a postupom platným v tejto krajine. Rovnako sú tieto predpisy uplatňované aj pri vstupe tovaru do Veľkej Británie. Pre ďalšie informácie ohľadom colných postupov vo Veľkej Británii Vám odporúčame obrátiť sa colné orgány tejto krajiny alebo na veľvyslanectvo tejto krajiny. Ak bude potrebné pri vstupe do Veľkej Británie tranzitné vyhlásenie na prepravu tovaru od vstupu do Veľkej Británie po colný úrad určenia vo Veľkej Británii, tak vzhľadom k tomu, že Veľká Británia je krajinou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, je možné vystaviť tranzitné vyhlásenie už v Únii aj na prepravu tovaru na colný úrad určenia vo Veľkej Británii. Prepravca už nepotrebuje v takomto prípade pri vstupe do Veľkej Británie vystavovať žiadne tranzitné vyhlásenie, pretože už ho má vystavené na colnom úrade odoslania v Únii (napr. v SR). Tranzitné colné vyhlásenie sa podáva len elektronicky a na prepravu tovaru v colnom režime tranzit je potrebné mať záruku na colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť. Preto na podanie tranzitného vyhlásenia Vám odporúčame splnomocniť niektorú zo spoločností poskytujúcich služby colnej deklarácie a ktoré disponujú zárukou na colný dlh. Avšak na to, aby boli splnené podmienky na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit je v zmysle colných predpisov potrebné, aby bol tovar predtým prepustený do colného režimu vývoz. Tovar v expresnej (kuriérnej) zásielke, ktorého hodnota nepresahuje 1000 EUR a ktorý nepodlieha vývoznému clu, sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením colnému úradu výstupu za predpokladu, že colné orgány majú k dispozícii údaje v prepravnom doklade a/alebo faktúre a prijmú ich. Tzn., že ak colný úrad odoslania v SR tieto údaje prijme, tak štandardné vývozné colné vyhlásenie (ktoré sa podáva napr. pri tovare nad 1000 EUR) nebudete podávať a tovar sa bude považovať za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením colnému úradu výstupu, ktorým sa stane colný úrad, ktorému predložíte tranzitné colné vyhlásenie. Ak colný orgán prijme tieto údaje a následne prepustí tovar do colného režimu tranzit, príslušná špedícia Vám poskytne tranzitný sprievodný doklad (z ktorého je zrejmé, že tovar je prepustený do režimu tranzit) a tento spolu s tovarom predložíte pri vstupe do Veľkej Británie. Pri dovoze neobchodného tovaru na colné územie Únie (teda aj do SR) zo Spojeného kráľovstva: V prípade, že úhrnná hodnota neobchodnej zásielky nepresahuje sumu 45 EUR, tak je oslobodená od colných poplatkov (dovozné clo a príslušné dane ktorými sú spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty) a elektronické dovozné colné vyhlásenie sa nepodáva. V rámci tohto limitu (45 EUR) sa priznáva oslobodenie od cla a daní aj na určité množstvá tabakových výrobkov, destilátov, vína, parfémov, kávy a čaju. Povolené jednotlivé množstvá nájdete na webovom sídle finančnej správy v tomto odkaze https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/oslobodenie-od-cla-dph-a-spd#OslobodDPH Ak je úhrnná hodnota zásielky vyššia ako 45 EUR a zásielka pozostáva z dvoch alebo viacerých kusov tovaru, oslobodenie sa priznáva do tejto výšky aj na tovar, ktorý, ak by bol dovážaný samostatne, bol by oslobodený. Hodnota jednej položky sa však nemôže rozdeliť na viac častí. Na tovar, ktorý nie je možné oslobodiť v rámci limitu 45 EUR, budú vymerané príslušné dovozné colné poplatky (clo a DPH) a je potrebné podať štandardné elektronické dovozné colné vyhlásenie (čiže nie zjednodušený formulár colného vyhlásenia). Dovozca (príjemca) zásielky sa musí zaregistrovať do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI/_1#fon_szso Elektronické dovozné colné vyhlásenie podáva buď sám príjemca zásielky alebo na tento úkon príjemca splnomocní prepravcu (napr. aj Vás ako prepravcu) alebo niektorú zo špedičných spoločností. Podmienky na podanie elektronického dovozného colného vyhlásenia Vám uvedieme nižšie. Pri dovoze obchodného tovaru na colné územie Únie (teda aj do SR) zo Spojeného kráľovstva: Aj pri takýchto zásielkach existuje možnosť oslobodenia od colných poplatkov. Závisí však od vlastnej hodnoty zásielky, ktorou je cena samotného tovaru bez nákladov na dopravu a poistenie, ak nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú vyčíslené zvlášť (napr. vo faktúre alebo objednávke tovaru). Zásielka je oslobodená od cla ak jej vlastná hodnota nepresahuje 150 EUR. V prípade, že hodnota nepresahuje 22 EUR, je zásielka oslobodená aj od DPH. To znamená, že: - ak bude hodnota zásielky do 22 EUR, nebudú vymerané žiadne colné poplatky - ak bude hodnota zásielky vyššia ako 22 EUR ale neprekročí 150 EUR, bude oslobodená iba od dovozného cla a DPH sa platiť bude - ak bude hodnota zásielky vyššia ako 150 EUR, bude vymerané aj dovozné clo aj DPH. Avšak ak budú splnené príslušné podmienky Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba DPH. Hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota celej zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jedným, dvoma alebo viacerými tovarmi – takže v tomto prípade nie je možné vyňať niektorý tovar, ktorý spĺňa hodnotový limit na oslobodenie a oslobodiť ho tak ako sme uviedli pri zásielkach neobchodnej povahy. Oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. Pri týchto druhoch tovarov, bez ohľadu na ich hodnotu (táto môže byť aj do 22 EUR), sa vždy zaplatia colné poplatky tzn. aj dovozné clo, aj DPH a prípadne aj spotrebná daň. Ak budú splnené príslušné podmienky Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom týkajúce sa pôvodu tovaru s Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba príslušné dane. Tu však upozorňujeme na to, že pri určitých alkoholických nápojoch, tabaku a tabakových výrobkoch bude možné tento tovar prepustiť colnými orgánmi, iba ak bude označený platnou slovenskou kontrolnou známkou. Pri vstupe na colné územie Únie z Veľkej Británie je potrebné prepravovať tovar (obchodný aj neobchodný) v colnom režime tranzit. K využitiu tohto režimu bude potrebné mať vystavené tranzitné colné vyhlásenie (doklad T1) a disponovať ručením za colný dlh. Tieto služby vo všeobecnosti poskytujú špedičné spoločnosti. Navrhnúť tovar do colného režimu tranzit je možné buď pri vstupe do Únie na hranici alebo aj na colnom úrade vo Veľkej Británii, keďže Veľká Británia pristúpila k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. V rámci colného režimu tranzit je povinnosť stanovenej lehote predložiť tovar colnému úradu určenia na Slovensku, kde sa tranzitný režim ukončí. Na začatie colného konania, pri ktorom sa budú vymeriavať dovozné platby, sa podáva dovozné colné vyhlásenie. Na obchodnú zásielku, ktorej hodnota presahuje 22 EUR je potrebné podať štandardné elektronické dovozné colné vyhlásenie (čiže nie zjednodušený formulár colného vyhlásenia). Dovozca (príjemca) zásielky sa musí zaregistrovať do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI/_1#fon_szso Elektronické dovozné colné vyhlásenie podáva buď sám príjemca zásielky alebo na tento úkon príjemca splnomocní prepravcu (napr. aj Vás ako prepravcu) alebo niektorú zo špedičných spoločností. Na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia, ak budete splnomocnený ako prepravca na podávanie colných vyhlásení príjemcom alebo odosielateľom zásielky sa vyžaduje: 1. disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), BOK kódom, KEP PIN, kontaktnou čítačkou čipových kariet a mať inštalovaný softvér v počítači (tzv. podpisové komponenty). Postup inštalácie softvéru je dostupný tu: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie 2. aktivovaná elektronická schránka na Ústrednom portáli verejných služieb www.slovensko.sk. 3. registrácia v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok IS CEP https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/informacie-k-registracii, link na registračný formulár je dostupný dolu na uvedenej stránke. Následne na základe registrácie Vám bude vytvorený používateľský účet (o jeho vytvorení budete informovaný notifikačným emailom najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní registračného formulára) a môžete podať colné vyhlásenie. 4. znalosť colných predpisov a formalít Ak budete mať ako kuriérska spoločnosť v aute napríklad 25 rôznych zásielok (25 adries), na ktoré je potrebné podať dovozné colné vyhlásenie, tak podávate štandardné colné vyhlásenie (nie zjednodušený formulár) na základe splnomocnenia a pre každého príjemcu zásielky osobitne. Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácii poskytnutých subjektom v jeho žiadosti.

 

Na stiahnutie "Customer declaration CN23"

 

Pokiaľ potrebujte termín prepravy z SK, CZ -> UK kliknite na tlačidlo Napíšte nám

Chcete byť pravidelne informovaný o termínoch prepravy a o našich novinkách? Prihláste sa k odberu správ.

Tag:

Naši partneri

 

Máte záujem o svoju reklamu na našich stránkach?

Kontaktujte nás!